2007_12_30_8-dollar_mountain


Run slideshow!

image

Darlingtonia californica habitat

image

Darlingtonia californica habitat

image

a river near Darlingtonia californica habitat

image

a river near Darlingtonia californica habitat with serpentinite rocks

image

Darlingtonia californica

image

Darlingtonia californica

image

Darlingtonia californica

image

Darlingtonia californica

image

Darlingtonia californica

image

Darlingtonia californica

previous album | return to albums | next album